HERCESA V ČR
 POBOČKY
  NOVINKY
 FAQ´s

NOVINKY

14.11.2011


NOVÉ BYTY V PRAZE-LIBU¦I
Společnost Hercesa CZ, s.r.o. pokračuje v přípravách návrhu bytového domu v MČ Praha–Libu¨ s cca 200 bytovými jednotkami 1+kk a¸ 4+kk. Návrh zku¨eného projektového týmu pod vedením architektů Jana Kasla a Jana Čejky respektuje urbanistický charakter okolní zástavby a přiná¨í do lokality novou architektonickou kvalitu.
V současné době připravuje společnost Hercesa CZ, s.r.o. rozvoj projektu bytového domu v MČ Praha–Libuš. Naším záměrem je vybudovat v této atraktivní části Prahy, poblí¸ budoucí stanice metra D Libuš, novostavbu s cca 200 byty převá¸ně velikostí 2+kk a 3+kk. Návrh zkušeného projektového týmu pod vedením architektů Jana Kasla a Jana Čejky respektuje urbanistický charakter velkých vícepodla¸ních bytových domů, vnesený do původně vesnické zástavby v 80. - 90. letech, dotváří jejich prostorovou strukturu a přináší novou architektonickou kvalitu. Prezentovaná kapacitně objemová studie je rozpracovaná do fáze posouzení vlivu stavby na ¸ivotní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb.

Dispoziční řešení jednotlivých bytů nabídne celou škálu velikostí, od několika garsoniér, přes většinu 2+kk a 3+kk, a¸ po několik větších bytů 4+kk. Ka¸dý byt bude mít vlastní lod¸ii či balkon, v posledních podla¸ích pak terasu. Standard bytů, detaily zařízení a vybavení budou předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. Ka¸dý z bytů navíc počítá s mo¸ností parkování v podzemních gará¸ích. Vedle parkovacích míst pro nové obyvatele bytů zde bude rovně¸ mo¸nost odkupu podzemních parkovacích stání i pro zájemce z okolí. Součástí projektu je i úprava stávajícího terénu, kde vzniknou další volná parkovací stání pro kohokoli z dané lokality.

Součástí navrhovaných úprav dopravní infrastruktury je, na přání občanů, vybudování kruhového objezdu v kři¸ovatce Zbudovská - Novodvorská i úprava re¸imu Mirotické ulice v úseku od Libušské tak, aby nebyla vyu¸ívána jako zkratka z Libušské. Vjezd do gará¸í navrhovaného objektu je orientován z ulice Zbudovská v těsné blízkosti nově navr¸ené okru¸ní kři¸ovatky. Zdrojová a cílová doprava objektu tak nepřití¸í intenzitě dopravy uvnitř areálu stávajících obytných bloků.

Projekt rovně¸ počítá s kvalitnější výsadbou stromů a zeleně obecně. Dojde k doplnění stávající lipové aleje podél objektu a dosadby na ji¸ním a severním boku gará¸ové podno¸e. Studie prokázala, ¸e intenzivním vyu¸itím sadovnické plochy lze nahradit dnešní neutěšený stav v území a získat kvalitnější prostředí pro ¸ivot.

V podno¸i novostavby budou umístěny komerční plochy typu „krámek na rohu“ (např. trafika, zelenina, kadeřnictví, cukrárna, čistírna apod.), které aktuálně v lokalitě okolí postrádá. Nabízí se dále dvě a¸ tři plochy, které mohou být vyu¸ity také pro malou tělocvičnu nebo jiné fitness aktivity, stejně jako pro mateřské centrum, dětskou klubovnu nebo kanceláře správcovské firmy.

Společně s naším týmem architektů věříme, ¸e nové řešení přispěje ke zlepšení ¸ivotních podmínek nejbli¸ších sousedů i ostatních obyvatel MČ Libuš.

©2019 Hercesa República Checa. Todos los derechos reservados. Diseńo Web y programación: Soluciones IP