HERCESA V ČR
 POBOČKY
 NOVINKY
  FAQ´s

FAQ´s

1) Co je to BDN?
„Bytový dům Novodvorská“ je developerský záměr společnosti HERCESA CZ s.r.o., le¸ící při ulici Novodvorské, v zastavěné části obce Praha, na severní hranici městské části Praha Libu¨, v katastrálním území Libu¨. V tomto území se stýkají hranice MČ Praha 4, Praha 12 a Praha - Libu¨, i katastrální území Lhotka, Libu¨ a Kamýk. MČ Praha - Libu¨ spadá do správního obvodu (s výkonem přenesené státní správy) Praha 12.
2) Na kterých pozemcích plánujete výstavbu?
Budoucí výstavba bytového domu včetně podzemních gará¸í se plánuje pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví, resp. spoluvlastnictví společnosti HERCESA CZ s.r.o. Na několika pozemcích ve vlastnictví hlavního města se s jeho souhlasem realizují přelo¸ky in¸enýrských sítí, úprava kři¸ovatky na kruhový objezd a zeleň.
3) Jak rozsáhlou plánujete výstavbu?
Bytový dům je členěn do 3 sekcí A, B a C na společné dvoupodla¸ní gará¸ové podno¸i, která vystupuje na jihu na úroveň terénu, a stává se tak de facto 1. NP; zde v ji¸ní části je navr¸en vjezd do podzemních gará¸í. Tři sekce domů A, B a C mají 9 resp. 10 nadzemních podla¸í, v¸dy s ustupujícími posledními podla¸ími směrem od sousedních 9ti podla¸ních panelových domů. Nutno konstatovat, ¸e celková vý¨ka nově navr¸ených sekcí A, B, a C nijak významně nepřevy¨uje sousední panelové bytové domy z prvé poloviny 90. let. Vý¨ky atik protilehlých fasád nových domů (sekce A a C) převy¨ují atiky u stávajících panelových domů o méně ne¸ 2m. Část protilehlé fasády sekce C je naopak o 7m ní¸e ne¸ stávající atika objektu č. p. 772. Protilehlá atika sekce B je o cca 1m ni¸¨í ne¸ atika objektu č. p. 772. K relativním rozdílům vý¨ek stávajících a nových objektů přispívá i rozdílná vý¨ka zalo¸ení jednotlivých budov (svah terénu).
4) Byl vᨠzáměr posuzován v procesu vlivu záměru na ¸ivotní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. EIA)?
Ano, pro námi předlo¸ený záměr bylo vydáno kladné stanovisko v procesu EIA (k nahlédnutí na http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA680), ponechme stranou smysluplnost, ba dokonce zákonnost takového postupu, jedná-li se o posouzení bytového domu, neboť bytové domy obecně tomuto re¸imu nepodléhají nikde ve světě a nejsou zařazeny ani do přílohy k citovanému zákonu; jedná se o české specifikum, při něm¸ se zjevně chybně vykládá ustanovení o počtu PS – Příloha I, Kategorie II, bod 10.6, které je v¨ak systémově zařazeno do souvislosti se stavbami pro výrobu a skladování. Doplňující podmínky a připomínky byly zapracovány do projektové dokumentace k ¸ádosti o územní rozhodnutí (DUR). V porovnání s objemově kapacitní studií pro potřeby EIA, do¨lo navíc je¨tě k redukci v počtu bytů a parkovacích stání z důvodů vyhovění odstupům zelené gará¸ové podno¸e od ¨títů panelových domů.
5) Va¨e ¸ádost o územní rozhodnutí z roku 2013 byla příslu¨ným stavebním úřadem Prahy 12 zamítnuta, následně i Magistrát zamítl va¨e odvolání proti původnímu rozhodnutí, je to pravda?
Ano, důvodem pro zamítnutí na¨í ¸ádosti z roku 2013 byl nesouhlas MČ Praha Libu¨, jako¸to správce komunikace na pozemku parc. č. 1122 (ulice Mirotická), kde jsme navrhovali úpravy komunikace včetně vytvoření nových 8 parkovacích stání, bezbariérového propojení ke stávající zastávce MHD a přelo¸ení veřejné kanalizace, která dodnes částečně vede přes soukromé pozemky na¨í společnosti. Souhlas MČ z pohledu stavebního zákona byl pro projekt, tak jak byl navr¸en, zásadní.
6) Zdůvodnila vám MČ Praha Libu¨ neudělení souhlasu?
Udělení souhlasu MČ podmiňovala splněním asi 30 připomínek k předlo¸ené dokumentaci. Jednalo se o toto¸né připomínky, které ji¸ byly vypořádány během procesu EIA. V podstatě lze odepření souhlasu označit za jakousi formu svévole správního orgánu, který vyu¸ívá institutu svěření majetku ve stavebním řízení v rozporu z veřejným zájmem, kdy¸ nedochází k ¸ádnému krácení zájmů občanů, které MČ reprezentuje. Naopak ¸ádný jiný postup (odstranění městské kanalizace ze soukromého pozemku investora) ne¸ investorem navrhovaný snad nemů¸e být více ve veřejném zájmu.
7) Proč nakonec nedo¨lo k dohodě s MČ?
To nevíme, proběhlo několik jednání s komisí MČ pro územní rozvoj za účasti starosty, kde jsme prezentovali nᨠprojekt i návrhy kompenzací pro MČ. Nakonec po sérii veřejných jednání sám pan starosta odvolal termíny dohodnutých schůzek a přestal s námi komunikovat. Ji¸ několik měsíců neodpovídá na na¨e dopisy a ¸ádosti o dal¨í jednání, přitom se MČ ve svém Strategickém plánu rozvoje zavázala k realizaci schůzek s investory rozvojových záměrů a investiční výstavby.
8) Jak budete vzniklou situaci s MČ ře¨it?
Spoléhání se na spolupráci s MČ Libu¨ pro nás znamenal promarněný rok, ale na¨těstí se na¨im projektantům podařilo najít technické ře¨ení, kde nebude nutné vyu¸ití komunikací ve správě MČ Libu¨. Byla to pro nás časová a finanční ztráta, ale přesto jsme projekt přepracovali.
9) Jak vidíte přínos va¨eho záměru pro MČ?
Věříme, ¸e realizací na¨eho záměru nabídneme moderní bydlení s dobrou dopravní návazností, přímou pě¨í vazbou na nově projektované stanice metra D, které pozitivně dotvoří území a nevyvolá negativní reakce a dopady na okolí. Nabídkou jedné malé prodejny o plo¨e 200 m2 bude alespoň částečně zmírněn deficit obchodních ploch v území.
10) Proč občanům a rezidentům nenabídnete více slu¸eb?
Bohu¸el, navrhovaný objekt dle Územního plánu le¸í ve funkční plo¨e OB – čistě obytné, která nám dle striktního výkladu územního plánu neumo¸ní realizovat více komerčních ploch, maximálně jednu jednotku do 200 m2.
11) Vyvolá vᨠprojekt nějaké zásadní změny dopravního ře¨ení?
Největ¨í změnou bude vybudování nové okru¸ní kři¸ovatky v místě kří¸ení Novodvorské a Zbudovské, která přispěje k zaji¨tění vět¨í plynulosti a bezpečnosti provozu. Po¸adavek okru¸ní kři¸ovatky přitom vyplynul z přání veřejnosti, z technického hlediska není nutný.
12) Objevují se hlasy, ¸e s va¨ím záměrem dojde ke zhor¨ení mo¸ností parkování?
Tento názor je častým argumentem odpůrců na¨eho projektu. Uvnitř nového objektu vznikne 257 nových parkovacích stání, z toho 215 stání podle vyhlá¨ky pro potřeby rezidentů v novostavbě BDN; 42 nových stání nad rámec vyhlá¨kového po¸adavku bude nabídnuto zájemcům ze sousedních bytových domů jako kompenzace za ru¨ený nefunkční gará¸ový objekt. Úpravami přilehlých komunikací vznikne dal¨ích 13 venkovních stání, tedy v dané lokalitě vytvoříme celkem 55 nových parkovacích stání. Parkovacích míst by mohlo být je¨tě víc, ale MČ nedala souhlas s jejich realizací v Mirotické ulici. Znemo¸nění realizace veřejných parkovacích stání je paradoxně přímo proti zájmu občanů a v přímém rozporu se Strategickým plánem rozvoje MČ Praha – Libu¨ schváleném v roce 2010. Bohu¸el občané MČ Praha – Libu¨ tím při¨li o nová bezplatná parkovací místa.
13) Jak se projeví na mo¸nostech parkování v dané lokalitě demolice gará¸ového objektu?
Navrhovaná demolice gará¸ového objektu neplnícího svoji funkci byla obhájena v opakovaných analýzách dopravy v klidu na základě terénního průzkumu. Vlastní objekt gará¸í dnes působí dojmem vyhořelé zdevastované ruiny, který vná¨í do prostředí subjektivní pocit ghetta a nebezpečné periferie, podporuje dojem ulice Novodvorské jako dopravní stoky, ačkoliv zde převládá relativní klid a pohoda. Podobné objekty v¸dy byly a budou zájmem různých existencí na okraji společnosti. Je proto tedy s podivem, ¸e aktivisté za podpory některých zástupců MČ se sna¸í tuto budovu bránit proti navrhované výstavbě, která by přinesla do sousedství zklidnění, a která nebude vytvářet negativní dopady na okolí.
14) Proč va¨e společnost nadále nevyu¸ívá chátrající gará¸ový objekt?
Proto¸e v lokalitě dlouhodobě není zájem o placená parkovací místa, co¸ by nejspí¨ potvrdil i provozovatel sousedního parkovacího domu, kde jsou celoročně k dispozici volná parkovací místa. Od roku 2010, kdy jsme se stali cca 95% vlastníkem objektu, nebyl nejmen¨í zájem o parkování v těchto gará¸ích. Vyu¸ívá se pouze odstavná plocha na na¨ich soukromých pozemcích, kterou jsme zdarma poskytli pro volné parkování do doby zahájení výstavby.
15) Není problémem cena?
Domníváme se, ¸e 1100,- Kč/měsíc za parkování v uzavřeném parkovacím domě je cena více ne¸ příznivá. Bohu¸el i předchozí vět¨inový vlastník a provozoval parkovacího domu, měl problém naplnit parkovací místa; byl to také jeden z důvodů, proč nám svůj podíl před lety odprodal.
16) V objektu gará¸í se údajně nacházejí funkční technologické jednotky, jako např. kotelna?
S ohledem na dosluhující a nehospodárnou technologii, dnes ji¸ bývalé plynové kotelny, HERCESA společně ve spolupráci s Pra¸skou Teplárenskou a.s., umo¸nila vybudování a napojení stávajících 10 bytových domů (288 bytů) na nový tepelný zdroj (od listopadu 2013) za ni¸¨í provozní náklady ne¸ byla cena tepla ze zastaralé kotelny. Napojením bytových domů na centrální zdroj tepla do¨lo v dané lokalitě k odstranění středního zdroje zneči¨tění a tím k podstatnému zlep¨ení kvality ovzdu¨í. Opět lze konstatovat, ¸e změna dodavatele tepelné energie byla provedena v zájmu občanů a v souladu se Strategickým plánem rozvoje MČ, který v¨ak není pro soukromé investory závazný.
17) Okolí se obává negativního dopadu realizace stavby (hluk, pra¨nost).
Podmínky provádění stavby určuje stavební úřad, stavebník je musí respektovat. Jednotlivé vlivy výstavby na okolí byly posuzovány v procesu EIA. Pro dal¨í stupně povolovacího procesu jsme vázáni podmínkami kladného stanoviska EIA.
18) Jaký bude mít vᨠzáměr vliv na stávající zeleň?
Na základě dendrologického průzkumu jsou navr¸eny ke kácení dřeviny neperspektivní či rostoucí v místě stavby. V¨echny hodnotné a dlouhodobě perspektivní dřeviny budou zachovány. V rámci výstavby budou vysazeny nové stromy podél Novodvorské ulice i uvnitř areálu, keře a popínavé dřeviny a intenzivní stře¨ní zeleň na střechách.
19) Bude nově vzniklý vnitroblok mezi jednotlivými sekcemi A – C veřejně přístupný?
Zeleň vnitrobloků bude z části soukromá (zahrádky k jednotlivým bytům) a z části veřejná, av¨ak pouze pro rezidenty BDN. Soukromé plochy budou od veřejně přístupné zelně opticky odcloněny pomocí ¸ivých plotů z nenáročných keřů, které dobře sná¨í tvarování (ptačí zob, meruzalka apod.). Jednotlivé soukromé zahrady budou odděleny pomocí popínavých dřevin na oplocení. V severním vnitrobloku bude zřízena odpočinková plocha s lavičkami, která bude od spojovacího dlá¸děného chodníku přístupná ¨lapákovými cestami (velkoformátová dla¸ba v trávníku). Centrální plochy vnitrobloků budou zatravněny. Na ji¸ní, sní¸ené plo¨e u Zbudovské se počítá se zřízením dětského hři¨tě pro nejmen¨í děti.
©2019 Hercesa República Checa. Todos los derechos reservados. Diseńo Web y programación: Soluciones IP